Productoverzicht

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Borduurstudio Le Fil d’ Or in Emmeloord en op alle met Borduurstudio Le Fil d’ Or aangegane overeenkomsten. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en getekend door beide partijen.
1.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Borduurstudio Le Fil d’ Or uw opdracht mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft ontvangen en schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van aanbod en aanvaarding.
1.3 Een bestelling via de website van Borduurstudio Le Fil d’ Or wordt eveneens beschouwd als een overeenkomst zodra de betaling daadwerkelijk is voldaan.
1.3 Iedereen die een opdracht plaatst bij Borduurstudio Le Fil d’ Or wordt geacht akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2 Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s.
2.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij in de offerte specifiek anders wordt vermeld.
2.3 Borduurkosten maken geen deel uit van de prijs van het artikel en worden afzonderlijk geoffreerd, tenzij dit bij het artikel of in de offerte expliciet is vermeld.
2.4 Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel.

3 Levering artikelen
3.1 Geleverde artikelen kunnen door diverse oorzaken – zoals de beschikbaarheid van artikelen en garens – in kleur of model een geringe afwijking hebben ten opzichte van het afgebeelde artikel op onze website.

4 Zelf aangeleverd textiel
4.1 Het borduren van zelf aangeleverd textiel gebeurt op eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard besteden wij de uiterste zorg aan de afwerking van uw artikelen.
4.2 Indien de zelf geleverde artikelen gezamenlijk een grotere partij van dezelfde artikelen vormen, verwachten wij dat de opdrachtgever 1 (één) extra  artikel meelevert als proefexemplaar. Bij grotere partijen kan een verlies optreden van maximaal 10% van de partij.

5 Borduurpatronen
5.1 Wij berekenen geen kosten voor het omzetten van uw logo in een borduurpatroon (punchen) en het maken van een proefexemplaar.
5.2 De door ons gemaakte borduurpatronen blijven eigendom van  Borduurstudio Le Fil d’ Or.

6 Annulering
6.1 Bij annulering van een overeenkomst zal de opdrachtgever alle door Borduurstudio Le Fil d’ Or reeds voor die opdracht gemaakte kosten aan arbeidsloon, bestelde materialen en bijkomende kosten vergoeden.
6.2 Borduurstudio Le Fil d’ Or behoudt zich daarnaast het recht voor alle uit de annulering voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving in rekening te brengen.

7 Bedenktijd
7.1 Wettelijk geldt na een bestelling via internet of op beurzen een bedenktijd van zeven dagen. Na elke bestelling krijgt u schriftelijk of via e-mail een opdrachtbevestiging. Gezien de unieke eigenschappen van elk geborduurd artikel achten wij de opdracht na ontvangst van de betaling definitief en kan deze niet meer worden ingetrokken.

8 Aflevering
8.1 Uw bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij de opdrachtbevestiging wordt tevens aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze de bestelling wordt afgeleverd.
8.2 Bij aflevering middels verzending is Borduurstudio Le Fil d’ Or slechts aansprakelijk tot de aflevering bij de vervoerder.
8.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw bestelling tijdens de verzending. Wij kunnen tegen meerprijs uw pakket voor u verzekeren.

9 Verzendkosten
9.1 Verzendkosten zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling en het bezorgadres. 
9.2 Bij bestellingen boven 250 euro neemt Borduurstudio Le Fil d’ Or de bezorgkosten voor zijn rekening.
9.3 Indien u hiertoe in de gelegenheid bent kunt u uw bestelling – na overleg – ook bij onze studio in Emmeloord ophalen. Wij zullen dan geen verzendkosten in rekening brengen.

10 Geldigheidsduur offerte
10.1 Borduurstudio Le Fil d’Or behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.
10.2 Indien een offerte met prijsopgave is gedaan, blijft deze prijsopgave geldig gedurende 14 (veertien) aaneengesloten dagen na het verzenden van de schriftelijke offerte of het mailbericht met de offerte. Na het verstrijken van die periode zonder reactie van de opdrachtgever is Borduurstudio Le Fil d’Or niet meer verplicht de artikelen of borduurwerken te leveren voor de geoffreerde prijs.

11 Aansprakelijkheid & Klachten
11.1 U heeft de verplichting bij aflevering te controleren of de afwerking van de opdracht voldoet aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is dient u  Borduurstudio Le Fil d’ Or binnen 3 (drie) werkdagen schriftelijk of per email hiervan op de hoogte stellen. Als de klacht gegrond is zijn de verzendkosten van retourneren voor rekening van Borduurstudio Le Fil d’ Or. In alle andere gevallen zijn de retourneerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 Geringe in de handel toelaatbare afwijkingen in de kleur, afwerking of maat zijn geen gegronde redenen voor retourneren.
11.3 Borduurstudio Le Fil d’ Or is niet aansprakelijk voor fouten in de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden of teksten.
11.4 Borduurstudio Le Fil d’ Or is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd of oneigenlijk gebruik of verkeerde behandeling van het borduurwerk. Het wassen van het borduurwerk is gegarandeerd tot 95% en het borduurwerk zal bij normale wasbeurten dan ook altijd mooi blijven
11.5 Borduurstudio Le Fil d’ Or aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aangeleverde zaken die inbreuk maken op rechten van derden. Dit is geheel voor verantwoording van de opdrachtgever.
11.6 Borduurstudio Le Fil d’ Or behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren zonder opgaaf van reden.

12 Overmacht
12.1 Als Borduurstudio Le Fil d’ Or door overmacht niet aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen zonder gerechtelijke tussenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, dan wel wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden zonder dat  Borduurstudio Le Fil d’ Or tot enige schadeloosstelling is gehouden. Borduurstudio Le Fil d’ Or zal in dat geval een oplossing zoeken die tot een goede afhandeling van de opdracht zal leiden.